วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

१ ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน.................................ตั้งอยู่ที่............หมู่.........................ตำบล......................
อำเภอ..............................................................จังหวัด...........................................
(ใส่รูปประกอบ)

२.ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา....................................................................................................................

วิสัยทัศน์..................................................................................................................

३ อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน..........................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१..................................................................
२..................................................................
३.................................................................
४................................................................
५................................................................

४ จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
१ นาย...........ตำแหน่ง..................
2นาย...........ตำแหน่ง...................
3นาง...........ตำแหน่ง...................

5

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันที่13 ได้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่าได้อยู่บนจักวาลอวกาศรู้สึกว่าตัวเองป็นหุ่นยนต์
มันเหมือนจะรู้สึกดีเหมือนจะได้ประโยชน์ แต่.................ประโยชน์

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

การเรียนรู้เรื่องบล็อกเป็นความรู้ใหม่เพิ่มเติมเป็นการเรียนรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต